Ако и ти си професионално ангажиран човек, значи си се замислял за кариерно развитие.

Кариерното развитие се определя най-често от заеманата позиция.

Най-желаните позиции са ръководните.

А задаваш ли си въпроса какви качества, умения и други, са нужни да притежаваш за да си подходящ за желаната от теб позиция?

За целта по-долу съм поместила списък на онези личностни характеристики, умения, ценности и нагласи, които са типични за успешните ръководители.

Не е задължително, разбира се, да разпознаеш всички тях у себе си, а и не би могъл, тъй като някои от тях предполагат различни  стилове на мениджмънт.

Личностни характеристики и нагласи

успешен мениджър

– Самосъзнание и психологическа зрялост

Трябва да притежаваш висока степен на самоосъзнатост – както на своите качества и недостатъци, така и на своите настроения и предубеждения.

Това е важно, тъй като твоите характеристики, нагласи и убеждения влияят пряко върху поведението и настроението на служителите и чрез тях – на постигането на организационните цели.

– Почтеност

От теб се очаква морална отговорност, честност и етичност.

Чрез тези качества лесно можеш да се спечелиш доверието както на подчинените, така и на висшестоящите и да се управлява през доверие и съгласие, а не през авторитарност и заплахи.

– Отговорност

Мениджмънт позициите се отличават с това, че предявяват изключително високи отговорности към титулярите им.

Следователно ти трябва да си надежден и да изпълняваш поетите задължения въпреки препятствията.

– Самоконтрол

Позицията на мениджър изисква самообладание, способност за контролиране на гнева и избягване на агресивно поведение.

В ежедневието ти има поредици от фрустрации и стресови ситуации, към които трябва да се подходи с емоционална зрялост, за да бъдат ефективно контролирани и преодолявани провокациите.

– Устойчивост на стрес

Всяка позиция, която дава власт, носи в себе си и интензивно усещане за стрес, тъй като човек отговаря вече не само за себе си, но и за други хора, както и за изпълнението на организационните цели.

– Инициативност

Ти трябва да имаш нагласата да бъдеш проактивен, да задават посока и да поставяш сами цели, които съдействат за утвърждаването и разрастването на бизнеса.

– Адаптивност

Това е ценно качество за всеки служител, особено в бързо променящия се свят на технологиите, но за един мениджър е не само пожелателно, но и задължително.

Ти трябва не само да се адаптираш към промените, но и да си готов да ги провокираш с цел изпълнение на организационните цели.

– Сътрудничество

Въпреки че мениджмънтът се асоциира предимно с влияние върху хората, също толкова важни са проявите на сътрудничество.

Мениджър, базиран единствено на властово преимущество, често дава резултати, но те обикновено са кратковременни и не могат да гарантират дългосрочен успех.

– Емпатия

Предполага се да бъдеш съпричастен към нуждите и чувствата на другите, да бъдеш загрижен и подпомагащ.

Ти постигаш резултати изключително през хората и затова е важно да ги разбираш.

– Безпристрастност и справедливост

успешен мениджър

От теб се очаква да оценяваш представянето на служителите си, от което на свой ред зависи тяхното удовлетворение, възнаграждение и кариерно израстване.

Именно поради това е изключително важно да имаш способността да бъдеш безпристрастен в оценките си и да се базираш на факти, а не на лични предпочитания.

Служителите, които усещат справедливо отношение от теб, са по-отдадени на работата, постигат по-високи резултати и са по-лоялни към компанията.

– Енергичност

Често целите могат да са прекалено амбициозни и да водят до изтощение, но ти трябва да намираш сили да доведеш работата до успешен край, да бъдеш фокусиран и да преодоляваш препятствията.

– Самоувереност

Ти трябва да притежаваш разумна доза самочувствие и реалистична преценка за възможностите си, за да може да прокараш идеите си както пред висшестоящите, така и пред служителите.

– Способност за себемотивация

Ти не просто трябва да си мотивиран да извършваш определен набор от задачи, а да се самомотивираш в поставянето, изпълнението и оценката им.

– Съвестност

Мениджърите обикновено имат много силно развито чувство за дълг и са склонни да изискват много както от себе си, така и от другите.

– Оптимизъм

Препоръчително е да имаш вяра в успеха, за да можеш да мотивираш служителите си и да поддържаш духа на екипа, дори в лицето на големи трудности.

Разбира се, един песимистично настроен мениджър също може да бъде успешен, тъй като песимизмът може да е генератор на много внимателно обмисляне на рисковете и взимане на предпазливи решения.

Факт е, обаче, че хората се чувстват по-привлечени и мотивирани от ръководители, които вярват и вдъхват вяра в успеха.

– Здрав разум

Оптимизмът може да е много завладяващ и увличащ хората, но здравият разум е не по-малко важен, за да бъдат отсети ценните от екстравагантните идеи и да се поемат в премерена степен рискови начинания.

– Постоянство

успешен мениджър

Трябва да умееш да бъдеш постоянен в действията си и плановете, дори в лицето на премеждия и проблеми, каквито изобилстват при осъществяването на всяка амбициозна цел.

– Креативност

Необходима е, за да се задава посока и да се откриват нови начини за постигане на целите.

Не е задължителна характеристика, но определено притежанието и би те отличило като по добър ръководител.

– Интуиция

Макар че наличието на интуиция съвсем не е доказано, емпирично прието е, че усетът и предчувствието имат голямо значение при взимането на решения в неясно структурирани ситуации, каквито изобилстват в бизнес средата.

– Харизма

Повечето мениджъри управляват хората през правила, знания и авторитет, но има и малцина, които често биват окачествявани като „родените” лидери.

Харизматичните мениджъри имат дарбата да увличат с думи и дела.

Те вдъхновяват другите и ги зареждат с мотивация и енергия за действие в избраната от лидера посока.

Способности и умения

успешен мениджър

– Лидерски умения

Това е способността да мотивираш.

Да караш другите да дадат най-доброто от себе си, за да постигнат даден резултат, както и да поддържаш ефективни взаимоотношения с екипа като цяло и с отделните му членове.

Мениджмънт позициите предполагат готовност и желание у  човек да ръководи хора, да носи големи отговорности, да излага мнения и да дава насоки.

– Социална възприемчивост

Умението да наблюдаваш поведението на хората и да осъзнаваш мотивите, които обуславят действията им, помага за управление представянето на служителите.

– Критично мислене

Способността да използваш логиката, за да откриваш силните и слабите страни на алтернативни решения, помага в ежедневното преодоляване на проблемни ситуации.

– Стратегическо мислене

Трябва да умееш да анализираш и оценяваш дългосрочните ефекти от проектите, както и да предвижда промените (вътрешно- и външно-организационни), които могат да повлияят върху резултатите на компанията.

– Ориентация към резултати

успешен мениджър

Твоето представяне се измерва основно със степента на изпълнение на поставените цели.

В този ред на мисли способността да се фокусираш върху предизвикателни цели и да се отдадеш на тяхното постигане е от ключово значение.

– Взимане на решения

Тази способност се изразява в оценката на ползите и минусите от потенциални действия с цел да се избере най-ефективното решение.

– Организационни умения

успешен мениджър

Способността да организираш хора, задачи и цели проекти е базисна предпоставка за успеха на мениджъра.

– Комуникационни умения

Способността да повлияваш и убеждаваш.

Умението да обединяваш хората въпреки различните им мнения.

– Координационни умения

Притежаването им е задължително, тъй като дейностите в един екип трябва да бъдат безупречно синхронизирани с цел оптимални резултати.

– Активно слушане

Въпреки че почти всеки притежава способността да слуша, малцина са тези, които наистина „чуват” смисъла на казаното.

Ти трябва да имаш способността да изслушваш събеседниците си, да не прекъсваш в неподходящо време, да вникваш в изложените становища и да задаваш правилните въпроси, за да добияш пълна представа за ситуацията.

– Разрешаване на проблеми

успешен мениджър

Идентифицирането на потенциални трудности и спънки и оценяването на възможните решения е от ключово значение за успешния мениджър.

– Дедуктивно мислене

Способността да прилагаш общи правила към специфични проблеми е важна за изпълнението на ежедневните задачи.

– Индуктивно мислене

Способността да комбинираш информация, за да формулираш общи правила или заключения е в основата на вземането на решения в неопределени ситуации и при преодоляването на прецеденти.

– Умение за разрешаване на конфликти

успешен мениджър

Противоречия в работния процес, както и несъвместими характери в организационната среда, водят до възникването на конфликти, които ти трябва да можеш да овладяваш и да канализираш енергията в градивна посока.

– Управление на промяната

Ти не си само  пазител на нормите и процедурите.

При необходимост ще трябва да си човекът, който предизвиква статуквото и задава нова посока, за да се изпълнят поставените цели.

Като заключение

ще кажа само, че посочените характеристики са по-скоро точки, на които се уповават отделите по човешки ресурси при избора на кандидати за ръководни позиции.

Реално личностите, които отговарят на всички критерии, са много малко.

Точно това трябва да стимулира у теб непрестанния стремеж да се усъвършенстваш.


Очаквайте още подобни статии в моя блог.

А ако тази статия ти харесва, то тогава можеш да я споделиш и да оставиш позитивен коментар.

Категории: АкадемияОбща

1 Коментар

film modu · 10.12.2020 на 17:38

Remarkable things here. I am very happy to look your article. Rebecca Porty Loesceke

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.